Kai Kaito (@kaikaito_chan)

6 days ago

โ™ก ๐“ผ ๐“น ๐“ช ๐“ฌ ๐“ฎ ๐“ป โ™ก หš ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ โŠน ใ€€ ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยท หš ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ โŠน ใ€€ ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ โœบ * ยทใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ โœงใ€€ใ€€ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ ยท * . ยท . ใ€€ ใ€€ ยท ยทใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.. โœท ใ€€ โœง . . ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ยท + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ * โœซ ใ€€ใ€€ * โœท โŠน * หš ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€. . + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ยท ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ * ใ€€ใ€€ ใ€€ ใ€€ . ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ * . ใ€€ ใ€€ . ยทใ€€ . ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ . ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ *ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ . ยท ใ€€ ยท + ใ€€. ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ยท ** หš ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€. . + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ยท ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ * ใ€€ใ€€ ใ€€ ใ€€ . ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ * . ใ€€ ใ€€ . ยทใ€€ . ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ . หš ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ โŠน ใ€€ ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ * ใ€€ใ€€ โœงใ€€ใ€€ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ ยท * . ยท . ใ€€ ใ€€ ยท ยทใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.. ใ€€ . . ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ยท + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ * โœซ ใ€€ใ€€ * โŠน * หš ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€. . ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ยท ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ * ใ€€ใ€€ ใ€€ ใ€€ . ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ * . ใ€€ ใ€€ . ยทใ€€ . ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ . ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ . หš ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ โŠน ใ€€ ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ * ใ€€ใ€€ โœงใ€€ใ€€ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ ยท * . ยท . ใ€€ ใ€€ ยท ยทใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.. ใ€€ . . ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ยท + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ ยทใ€€ * โœซ ใ€€ใ€€ * โŠน * หš ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€. . ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ยท ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ * ใ€€ใ€€ ใ€€ ใ€€ . ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ * . ใ€€ ใ€€ . ยทใ€€ . ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ . ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ *ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ . ยท ใ€€ ยท + ใ€€. ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ยท ** หš ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€. . + ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ยท ใ€€ โ‹† ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ * ใ€€ใ€€ ใ€€ ใ€€ . ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ * . ใ€€ ใ€€ . ยทใ€€ . ใ€€ ยท ใ€€ใ€€ใ€€ . ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ * ใ€€ ใ€€ ใ€€ ใ€€ #anime #manga #pastel #femboy #trap #japan #japanese #korean #kpop #jpop #vocaloid #gamer #gamergirl #gamergirls #babygirl #babyboy #baby #datingsim #waifu #hentai #cgl #cglre #agere #ageregression #aesthetic #๏ฝ๏ฝ…๏ฝ“๏ฝ”๏ฝˆ๏ฝ…๏ฝ”๏ฝ‰๏ฝƒ

0 comments